Algemene voorwaarden

 • Algemene Voorwaarden voor Dealers

1. Toepassingsgebied

 • 1.1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle leveringen van goederen aan de klant door K9-K4 Group en op alle overeenkomsten die K9-K4 Group afsluit met de klant. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden primeren op de algemene (aankoop)voorwaarden van de klant en/of eender welke andere derde partij, zelfs indien K9-K4 Group deze niet uitdrukkelijk zou hebben geprotesteerd.
 • 1.2. Van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord tussen K9-K4 Group en de klant.
 • 1.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zou blijken, dan blijven de overige bepalingen onverkort geldig.

2. Prijs

 • 2.1. De prijslijst van K9-K4 Group, alsmede alle andere door K9-K4 Group verstrekte gegevens voorafgaandelijk aan een overeenkomst of bestelling, zijn niet bindend. K9-K4 Group kan deze op elk ogenblik wijzigen en dit tot op het ogenblik van aanvaarding van de bestelling door middel van een schriftelijke orderbevestiging.
 • 2.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere taksen.
 • 2.3. K9-K4 Group houdt zich het recht voor om op bestellingen met een waarde beneden een minimumwaarde, een administratieve toeslag aan te rekenen; de minimumwaarde en administratieve toeslag kunnen te allen tijde bij K9-K4 Group worden aangevraagd.
 • 2.4. Elke verandering in de elementen die de basis van de verkoopprijs van de verkoper uitmaken of elke van regeringswege of door een andere overheid genomen beslissing die de aankoop, invoer, vervoer of verkoop van materialen of producten zou beperken of reglementeren of de kostprijs ervan aanzienlijk zou wijzigen, zal K9-K4 Group toelaten zijn aangegane verbintenissen te herzien.

3.Levering, risico overdracht & afname

 • 3.1. De leveringstermijnen zoals vermeld op de orderbevestiging worden ten titel van informatie verstrekt en kunnen niet als een verbintenis vanwege K9-K4 Group beschouwd worden.
 • 3.2. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen geeft geen recht op schadevergoeding, noch op eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. K9-K4 Group is niet aansprakelijk voor laattijdige leveringen die hun oorzaak vinden in overmacht, zoals bedoeld in artikel 4.
 • 3.3. Levering van de goederen geschiedt Ex-works (K9-K4 Group, Fabriekstraat 39a, 9700 Oudenaarde, België). Minimum afname is €300. Voor bestellingen te leveren in Belgie, kleiner dan €500 zal de transportkost worden aangerekend. Voor leveringen in Nederland, Frankrijk en Duitsland wordt het franco bedrag opgetrokken tot €5000.
 • 3.4. Het risico gaat over op de klant bij levering (Ex-works). Dit geldt ook in geval van franco levering, waarbij K9-K4 Group enkel de transportkosten op zich neemt.
 • 3.5. Op schriftelijk verzoek van de klant en na schriftelijke bevestiging door K9-K4 Group worden de goederen door K9-K4 Group verzonden naar de door de klant aangegeven bestemming, op kosten en risico van de klant.
 • 3.6. De klant verbindt er zich toe om - behoudens laattijdige levering overeenkomstig artikel 3.2 - de door hem bestelde goederen af te nemen op de overeengekomen leverdatum zoals deze vermeld staat op de orderbevestiging van K9-K4 Group. Per week vertraging in de afname is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 1% op het factuurbedrag. Indien nog geen gehele afname is gebeurd één maand na de afgesproken leveringsdatum, houdt K9-K4 Group zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van het factuurbedrag van de niet afgenomen goederen, onder voorbehoud van verhoging indien de geleden schade hoger uitvalt.
 • 3.7. Alle verkopen geschieden onder voorbehoud van het bekomen van een in- en uitvoervergunning van de bevoegde overheden.

4.Overmacht

 • 4.1. Van overmacht aan de zijde van K9-K4 Group is er sprake indien K9-K4 Group verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan machines, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte of staking van het personeel van K9-K4 Group, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen van leveranciers van K9-K4 Group, of handelingen van derden.
 • 4.2. In voorkomend geval houdt K9-K4 Group zich het recht voor om haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt en/of - indien de overmachtsituatie meer dan 3 maanden duurt - de overeenkomst van rechtswege en zonder schadevergoeding te ontbinden.

5. Klachten

 • 5.1. Elke klacht over de geleverde goederen, van welke aard ook, onder meer inzake - doch niet beperkt tot - de niet-conformiteit, ontbrekende onderdelen, zichtbare gebreken of schade, dienen door de klant schriftelijk gemeld te worden binnen een termijn van 48 uur na levering.
 • 5.2. Verborgen gebreken dienen door de klant schriftelijk gemeld te worden binnen een termijn van 7 kalenderdagen na ontdekking van dergelijk gebrek.
 • 5.3. Vervallen goederen (overschrijding versheidsdatum) worden niet teruggenomen noch vergoed.
 • 5.4. Na de voormelde termijnen vervallen de rechten van de klant.

6. Aansprakelijkheid

 • 6.1. K9-K4 Group is tot geen andere verplichting gehouden dan de levering overeenkomstig de bestelorder.
 • 6.2. De herstelplicht van K9-K4 Group beperkt zich tot de reparatie en desgevallend de vervanging van de geleverde goederen of de betrokken gebrekkige onderdelen, naar het oordeel van K9-K4 Group en zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding.
 • 6.3. K9-K4 Group kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving en schade van derden.
 • 6.4. De aansprakelijkheid van K9-K4 Group is alleszins beperkt tot het factuurbedrag van de betrokken geleverde goederen.
 • 6.5. K9-K4 Group garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7. Intellectuele eigendom

 • 7.1. K9-K4 Group blijft te allen tijde titularis van haar intellectuele eigendomsrechten op de door haar geleverde goederen.

8. Eigendomsvoorbehoud

 • 8.1. De geleverde goederen blijven eigendom van K9-K4 Group tot op datum van de volledige betaling door de klant. Tot op dat ogenblik heeft de klant niet het recht de goederen te verkopen of te bezwaren met rechten van derden. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper de risico’s van verlies, vernietiging of beschadiging van de goederen draagt en dit vanaf de levering ervan.
 • 8.2. In geval van niet-betaling door de klant, houdt K9-K4 Group zich het recht voor de goederen terug te nemen zonder rechterlijke tussenkomst.

9. Betalingsmodaliteiten

 • 9.1. Alle facturen zijn betaalbaar te 9700 Oudenaarde, contant, netto en zonder korting tenzij anders bedongen en schriftelijk bevestigd door K9-K4 Group. Bij niet-contante betaling is de eventueel in rekening gebrachte kredietbeperking verschuldigd.
 • 9.2. De klant is aan K9-K4 Group het gefactureerd bedrag verschuldigd, vermeerderd met eventuele belastingen en/of onkosten. De betaling, onder welke vorm dan ook, dient uitgevoerd te worden door de klant op dusdanige wijze dat K9-K4 Group geen kosten dient te betalen gerelateerd aan de ontvangst van de betaling.
 • 9.3. Bij niet-betaling op de vervaldatum, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest van 4,25% per jaar verschuldigd, vermeerderd met de rentevoet van de Nationale Bank en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van volledige betaling, onverminderd de andere rechten die K9-K4 Group kan doen gelden.
 • 9.4. Bij niet-betaling op de vervaldatum, is tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Dit beding blijft van toepassing, zelfs wanneer een wissel geaccepteerd werd voor het hoofdbedrag van de factuur.
 • 9.5. Bij gebrek aan een tijdige betaling van één en/of meerdere facturen wordt het saldo van alle openstaande, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Bovendien houdt K9-K4 Group zich het recht voor de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten en geen verdere leveringen meer te doen tot volledige betaling is gebeurd.
 • 9.6. Bij niet-betaling op de vervaldatum, houdt K9-K4 Group zich het recht voor de aan de klant toegestane kortingen of voordelen in te trekken en het saldo afzonderlijk te factureren.

10. Wanprestatie van de klant

 • 10.1. In geval van wanprestatie van de klant - wanbetaling en annulering van lopende bestelling inbegrepen - is K9-K4 Group gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
 • 10.2. Indien door wanprestatie van de klant, één of meerdere lopende overeenkomsten lastens de klant worden ontbonden, is de klant aan K9-K4 Group een schadevergoeding ten bedrage van 30% van het factuurbedrag verschuldigd indien het gestandaardiseerde goederen betreft en de overeengekomen prijs indien het gepersonaliseerde en/of op maat gemaakt goederen betreft.
 • 10.3. K9-K4 Group behoudt zich het recht voor om, zonder tussenkomst van de rechtbanken en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de koopovereenkomst te ontbinden indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, of door eender welke wijze de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, zonder dat K9-K4 Group een schadevergoeding is verschuldigd aan de klant en onverminderd haar recht op volledige schadeloosstelling.

11. Bevoegdheid & toepasselijk recht

 • 11.1. Alle overeenkomsten tussen K9-K4 Group en de klant en alle eventuele geschillen tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
 • 11.2. Geschillen tussen partijen alsmede de interpretatie en toepassing van de overeenkomsten tussen K9-K4 Group en de klant vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken te Gent.
 • 11.3. Voor zover deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ook opgemaakt zijn in een andere taal en er een conflict zou bestaan tussen de Nederlandse en de anderstalige versie, is de Nederlandse tekst bindend.

OPGEPAST: Alle auteursrechten, copyright en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij K9-evo®. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van K9-K4 Group openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden. Alle op deze website en elders afgebeelde K9-K4 Group merkrechten zijn eigendom van K9-K4 Group. Het gebruik van een K9-K4 Group merk dat op deze website staat afgebeeld is verboden, tenzij K9-K4 Group daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven.